ระบบจองหอพักออนไลน์

ประจำปีการศึกษา 2563
ข้อมูลทุกอย่างก่อนกำหนดการเปิดใช้จะถูกลบ
กำหนดการ การรับนิสิตเข้าพักหอพัก
ลำดับ รายละเอียด หอพักชาย หอพักหญิง
1 ขั้นตอนการจองผ่านระบบ
ดูขั้นตอนการจอง
-
2 นิสิตชั้นปีที่ 2-4

หอพักหญิง (ไม่ปรับอากาศ) ตึก 15-16,24
หอพักหญิง (ปรับอากาศ) ตึก 27, 28

หอพักชาย (ไม่ปรับอากาศ) ตึก 1-3, 4-6, 12
หอพักชาย (ปรับอากาศ) ตึก 26

*** ตามสัดส่วนที่กำหนด ***
4 - 5 มีนาคม 2563
เปิดระบบจองหอพักเวลา 08.30 น.ของวันแรก
และปิดเวลา 16.30 น. ของวันสุดท้าย
2 - 3 มีนาคม 2563
เปิดระบบจองหอพักเวลา 08.30 น.ของวันแรก
และปิดเวลา 16.30 น.ของวันสุดท้าย
3 นิสิตที่สมัครเข้าพักหรือยืนยันการเข้าพักเสร็จสิ้นแล้ว
ให้จัดพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก(Bill Payment)
และนำไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยคิดค่าบริการครั้งละ 10 บาท หรือ ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น
ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB EASY ฟรีค่าบริการ
วันที่ 2-6 มีนาคม 2563
(หากพ้นกำหนดนิสิตต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท นับจนถึงวันที่นิสิตนำเงินมาชำระให้กับหน่วยหอพัก)
4 ดาวน์โหลดกำหนดการ, แบบฟอร์ม และเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม Downlode file
*** หมายเหตุ ตึกพักหญิงที่ 17-20 นั้นทางงานหอพักนิสิต จะเปิดให้นิสิตจองผ่านระบบออนไลน์อีกครั้งในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากตึกพักดังกล่าวปิดปรับปรุงซ่อมแซม ทั้งนี้ขอให้นิสิตติดตามประกาศและรายละเอียดการจองหอพักได้ ทางเว็บไซด์ ส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ และหน้าเพจหอพักชื่องานหอพัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทรศัพท์ 034-351882 ต่อ 154,155,165 หรือ เบอร์ตรง 034-351575

*** นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 63xx) กำหนดจองหอพักโดยผ่านระบบจองหอพักออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 15-18 มิถุนายน 2563


Version 2.0 updated | © CIT KU KPS 2018. All rights reserved.