KPSJob

KASETSART

KAMPHAENG SAEN CAMPUS

สำหรับผู้ที่สมัครแล้ว

1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงนระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานเจ้าของอัตรา : กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

฿21,000 / เดือน

ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. - 6 มี.ค. 2566

2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

1. การพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
2. ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี
4. การสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากรและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้ มีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญ
หน่วยงานเจ้าของอัตรา : งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

฿21,000 / เดือน

ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. - 6 มี.ค. 2566

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหาร ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยงานเจ้าของอัตรา : กองบริหารทั่วไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

฿21,000 / เดือน

ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 มี.ค. 66

4. ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ปฏิบัติงาน

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ทางช่างเครื่องยนต์
- การตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์
- แก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- การคำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงานด้านดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน่วยงานเจ้าของอัตรา : กองบริการกลาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

฿16,000 / เดือน

ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 มี.ค. 66

Contact Us / ติดต่อเรา

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
1 M.6 Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom 73140

02-9428003-19 ต่อ 3163-5

×

ไม่พบข้อมูลเลขบัตรประชาชนนี้